VOORWAARDEN ADOPTIE

Het adopteren van een hond gebeurt op basis van onderstaande adoptievoorwaarden, welke worden overeengekomen tussen Adoptant en stichting SOS Helping Dogs:

Onze Adoptie- Opvangvoorwaarden

Verzorging en veiligheid

De Adoptant zal de hond goed behandelen, wat inhoudt dat de hond leeft als een gezinshond/gezelschapshond in huis. Nooit buiten of in een kennel moet verblijven.

De hond wordt dagelijks minimaal vier keer uitgelaten en krijgt daardoor zo voldoende lichamelijke beweging en geestelijke stimulatie.

De hond niet langer dan 4 uur aaneengesloten alleen thuis is.

De Adoptant de hond de eerste maanden niet los laat lopen. Het loslopen moet na gewenning en training worden gedaan op een veilig afgesloten terrein. Daarna kan dit buiten dit afgesloten terrein aan een lange lijn. Sommigen honden, bijvoorbeeld met een flink jachtinstinct of honden die angstig zijn/blijven kunnen nooit los lopen!

De Adoptant zal een veiligheidstuig aanschaffen en dit de eerste maanden na aankomst gebruiken.

De adoptant zal geen gebruik maken van mechanische hulpmiddelen, zoals een anti-blafband of een slipketting.

Indien er gebruik moet worden gemaakt van specialisatie door derden, denk dan aan een (interne) gedragstherapie in overleg met SOS Helping Dogs. De hieruit vloeiende kosten zijn voor de Adoptant.

Medisch
SOS Helping Dogs verplicht zich de Adoptant uitgebreid en eerlijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond, voor zover bekend is ten tijde van het sluiten van de Adoptieovereenkomst.

De Adoptant realiseert zich dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst mbt de gezondheid en het karakter van de hond.

De hond is ingeent en ontwormd uit vertrek uit het buitenland. De herhalingsvaccinaties worden door de Adoptant gegeven in overleg met de eigen Dierenarts.

De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een Dierenarts, de kosten zijn voor rekening van de Adoptant.

Euthanasie mag bij acute gezondheidsproblemen uitstluitend door een Dierenarts en na toestemming van SOS Helping Dogs mogen worden uitgevoerd, tenzij de benodigde toestemming extra lijden voor de hond betekent.

Wanneer de hond nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, verplicht Adoptant zich dit binnen een jaar na adoptiedatum als nog te doen. De kosten voor de castratie of sterilisatie komen voor de rekening van de Adoptant.

De Adoptant zal SOS Helping Dogs op de hoogte houden over de veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond.

Registratie en informatie
SOS Helping Dogs zal binnen 48 uur na aankomst van de hond, zorg dragen voor overschrijven van het Chipnummer in de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG) op naam van de Adoptant. SOS Helping Dogs stuurt een bevestiging van de registratie per email door aan de Adoptant. De kosten hiervoor bedragen 19,50 euro, te voldoen door de Adoptant.

De Adoptant is bekend met tips hoe vermissingen kunnen worden voorkomen en de tips hoe om te gaan met vermissingen. De Adoptant verplicht zich om weggelopen/vermissing van de hond onmiddelijk aan SOS Helping Dos en aan Amivedi te melden. Er zal zo snel mogelijk een zoekactie worden gestart door SOS Helping Dogs.

De Adoptant wordt verzocht bij verhuizing de nieuwe adresgegevens door te geven aan SOS Helping Dogs. Dit geldt ook voor een wijziging van het emailadres.

De Adoptant zal in geval van overlijden van de hond SOS Helping Dogs informeren.

Einde Adoptieovereenkomst
Deze overeenkomst eindigt bij de overdracht van de hond aan een andere Adoptant of opvanger, of bij overlijden van de hond.

Indien de Adoptant geen zorg meer kan dragen voor de hond, om wat voor reden dan ook, is het niet toegestaan dat de hond door de Adoptant wordt herplaatst of dat de hond zonder overleg wordt afgestaan aan derden.

De Adoptant realiseert zich dat er niet altijd direct een opvangplek voor de hond is, maar dat SOS Helping Dogs haar uiterste best doet, om een goede oplossing te zoeken voor de hond. De Adoptant blijft wel de zorg houden totdat SOS Helping Dogs een geschikte opvangplek heeft gevonden. De Adoptant kan een vrijwilliger van SOS Helping Dogs niet verplichten de hond in huis te nemen. Zolang er geen geschikte plek voor de hond is gevonden, mag de hond gedurende deze tijd niet uit huis worden geplaatst door de Adoptant.

Het betaalde adoptiebedrag en aanschaf, eventuele lijnen, een halsband of tuig worden niet gerestitueerd en zulen worden gebruikt voor sterilisaties of medische kosten in het buitenland.

De overdracht van de hond, plaats en tijdstip zal gebeuren in overleg met SOS Helping Dogs. De Adoptant is verplicht om de safe code voor de chipregistratie aan SOS Helping Dogs te over handigen. Door overdracht van de hond eindigt de Adoptieovereenkomst.

Niet nakomen Opvangovereenkomst
SOS Helping Dogs is ten alle tijde op plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden.

Bij niet nakoming van Adoptant van enige bepaling van deze voorwaarden, ondanks schriftelijke waarschuwing van SOS Helping Dogs, heeft SOS Helping Dogs het recht de hond zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen. Op welke plaats de hond zich op dat moment ook mag bevinden.

In geval dat de Adoptant na opeising van de hond door SOS Helping Dogs de hond niet onmiddelijk wil of kan afgeven, dan wel wanneer SOS Helping Dogs niet binnen drie dagen van opeising door Adoptant in het bezit gesteld van het dier verbeurt Adoptant een direct opeisbare boeten van 450 euro ineens en 50 euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling, onder verminderd het recht van SOS Helping Dogs om de meer geleden schade te eisen.

Overige bepalingen
De Adoptant ontslaat SOS Helping Dogs van alle aansprakelijkheid, na adoptie van de hond, waaronder voor enige schade toegebracht door de hond, direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiele, financiele, psychische of fysieke schade door de hond aan de Adoptant, de gezinsleden, derden of hun eigendommen. Of schade aan de hond zelf, daaronder begrepen zaken van derden die de Adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Adoptant is hiervoor geheel verandwoordelijk. De hond is vaak meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering.

De Adoptant betaald de (eventuele) hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten.

De Adoptant ontslaat SOS Helping Dogs van alle aansprakelijkheid voortkomende uit een lichamelijk, psychische afwijking van de hond. Voor ziektes en gebreken van de hond (oa HD, ED, Entropion) die na adoptie naar boven komen.

De Adoptant zal indien nodig een huisdierverzekering afsluiten om zich tegen medische kosten te verzekeren.

Alle honden worden in het buitenland nagekeken op lichamelijke gebreken.

De adoptant aanvaard echter wel de mogelijkheid dat een lichamelijke gebrek in de toekomst ontdekt kan worden. Deze zijn ontstaan door het zware leven in het land van herkomst.

De adoptant aanvaard dat de hiervoor ontstane kosten van de dierenarts zijn voor de adoptant.

Bij herplaatsen dient de hond eerst aangeboden te worden aan de stichting.

Het is de adoptant absoluut verboden de hond te verduisteren, verkopen of wel te geven nog aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de stichting. 

Zonder toestemming mag de hond nooit van eigenaar wisselen.